Reklamační řád

Úvod Reklamační řád

 V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné ve všech běžných kamenných prodejnách, a které jsou v souladu s platným obchodním, resp. občanským zákoníkem.

 

 Reklamace lze uplatňovat písemně, prostřednictvím emailu nebo osobně.

 Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím, a které se vyskytnou během záruční lhůty.

 

 Délka záruční doby na veškerý sortiment zakoupený prostřednictvím Friendog se stanovuje na 24 měsíců ode dne převzetí kupujícím.

 

 Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál prodejního dokladu.

 

 Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným a násilným zacházením, neodbornou manipulací a ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů.

 

 Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.

 

 Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.

 

 Pokud se jedná o vadu odstranitelnou, postupuje prodávající následujícím způsobem:

 

 Odstraní na své náklady zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 30 dnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebylo zboží ještě použito, může kupující dle svého uvážení toto vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci.

 

 Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat.

Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu,po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

Copyright 2014 - 2023 © Friendog