Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu Friendog.cz jsou v souladu s § 273 obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, součástí kupních smluv uzavřených na základě objednávky zákazníka mezi firmou Friendog, Někrasova 8, Praha 6, 16000, zastoupenou Dariuszem Sack jako dodavatelem a zákazníkem, jejichž předmětem je dodávka zboží dle výběru na Friendog.cz

 

Platbu je možné realizovat buď v hotovosti nejpozději při převzetí zboží (dobírka) nebo bankovním převodem na účet dodavatele. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci. Při prodlení se zaplacením faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši určené ustanovením § 369 obchodního zákoníku.

 

Dodací lhůta se pohybuje dle charakteru a množství objednaného zboží od 2 dnů do 20 dnů ode dne zaslání objednávky.

 

Forma přepravy bude určena dodavatelem s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

 

V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo se vztahuje pouze na nepodnikatelské subjekty. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 

Kontaktujte nás (písemně či telefonicky), s žádostí o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu.

 

Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek: zboží nesmí být použité, musí být nepoškozené a kompletní s originálem dokladu o koupi.

 

Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

Ochrana osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny Vaše údaje požadované pro registraci či zaslání zboží shromažďovány a zpracovávány výhradně pro potřebu internetového obchodu Friendog. Vážíme si Vaší důvěry a zavazujeme se, že budeme chránit Vaše data, která nám byla poskytnuta při realizaci objednávky.

Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osbě, ani nijak zneužita. Správce prohlašuje, e bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Copyright 2014 - 2023 © Friendog